موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قابل توجه دانشجویان محترم گروه ارتباط تصویری
  • دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ارتباط تصویری که این ترم درس پروژه نهایی را اخذ نموده اند می بایست حداکثر تا تاریخ ۲۵ مهر ماه موضوع پروژه و استاد راهنمای خود را مشخص نموده و پس از هماهنگی با استاد راهنما در صورت تایید ایشان نام استاد و موضوع پروژه را به مدیر گروه هنر اطلاع دهند تا در سایت ثبت شود؛
    ظرفیت هر استاد ۴ نفر می باشد و اولویت با افرادی است که زودتر به مدیر گروه اطلاع دهند و در سیستم ثبت شوند؛
    دقت بفرمایید که بعد از ثبت نام استاد و موضوع پروژه در سایت امکان هیچ گونه تغییری نمیباشد.

    1399/07/15-08:26:45