موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
فرمهای آموزشی
بازدید علمی
پیشنهاد عنوان پایان نامه گروه هنر
تعهد نواقص پرونده
حذف درس
درخواست برگزاری همزمان امتحانات
دریافت گواهی موقت
صورت جلسه ارائه و ارزیابی طرح نهایی (فرم نمره)
طرح درس
فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی رشته معماری
فرم تایید مطالعات
فرم تغییر نمره
فرم معرفی ارائه پایان نامه ارتباط تصویری (فرم شماره 3)
فرم نمره پروژه کاردانی گرافیک
فرم همنیاز
فرم کرکسیون طرح نهایی معماری
گواهی ارائه مدارک
مفقود شدن کارت دانشجویی