موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
تقویم آموزشی

برنامه زمانبندی آموزشی که شامل موارد انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، شروع و پایان کلاس ها و برنامه امتحانات است تقویم آموزشی نامیده می شود.
تقویم آموزشی موسسه در ابتدای هر سال تحصیلی تدوین و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.لازم است دانشجویان عزیز به تاریخ های مندرج درتقویم بخصوص آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دقت لازم را بنمایید. عدم ارائه پروژه تا تاریخ معین در هر ترم سبب تمدید آن در نیمسال بعدی در صورت موافقت شورای آموزشی موسسه خواهد بود و عدم ارائه کارآموزی تا تاریخ معین شده سبب اعلام مردودی میگردد .
لطفا جهت مشاهده تقویم آموزشی هر نیم سال تحصیلی 1400-1399، بر روی تب زیرکلیک نمایید.

تقویم آموزشی (تفضیلی) نیمسال اول تحصیلی 1400 - 1399

تقویم آموزشی(تفضیلی) نیمسال اول سال تحصیلی  1400- 1399   
عنوان تاریخ ساعت ورودی رشته و مقطع
انتخاب واحد چهارشنبه 1399/6/5 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل مهندسی پزشکی، کارشناسی پیوسته روانشناسی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ارشد عمران ( سازه و ساخت)
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
پنجشنبه 1399/6/6 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته کامپیوتر،کاردانی کامپیوتر، کاردانی حسابداری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ارشد ارتباط‏تصویری و برنامه ریزی شهری
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
دوشنبه 1399/6/10 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی مدیریت مالی و مدیریت بانکداری، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت(معماری)
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
سه شنبه 1399/6/11 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق، کارشناسی حقوق، کاردانی نقشه کشی و کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
چهارشنبه 1399/6/12 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی، کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد حقوق مالی
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
پنجشنبه 1399/6/13 7:30 - 24 مهر و بهمن 95 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته عمران و نقشه برداری،کاردانی ساختمان،کاردانی نقشه برداری، کارشناسی دوخت و پوشاک،کاردانی دوخت، کارشناسی علوم ورزشی، کاردانی و کارشناسی نقاشی، کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‏افزار و هوش مصنوعی )
8:30 - 24 مهر و بهمن 96
9:30 - 24 مهر و بهمن 97
10:30 - 24 مهر و بهمن 98
آغاز ترم تحصیلی 1399/6/15 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف و اضافه 1399/6/22 8:30 - 24 ورودی های 96 و ماقبل
1399/6/23 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 97
1399/6/24 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته 97
1399/6/25 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 98
1399/6/26 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 98 و کلیه ارشدها
امتحانات میان ترم 1399/8/3لغایت1399/9/6 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف نهایی 1399/9/29 لغایت 1399/10/4 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
ارزشیابی اساتید 1399/9/4 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
پایان ترم تحصیلی 1399/10/4 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
 امتحانات نهایی 1399/10/6 لغایت 1399/11/9
آخرین مهلت تحویل  کارآموزی 1399/11/15 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می‏گردد.
آخرین مهلت تحویل پروژه 1399/11/30 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می‏گردد.

تقویم آموزشی (تفضیلی) نیمسال دوم تحصیلی 1400 - 1399

تقویم آموزشی(تفضیلی) نیمسال دوم سال تحصیلی  1400- 1399   
عنوان تاریخ ساعت ورودی رشته و مقطع
انتخاب واحد شنبه 1399/11/18 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی مدیریت صنعتی و بازرگانی، کاردانی گرافیک و کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری،کارشناسی پیوسته میکروبیولوژی، کارشناسی ارشد حقوق مالی، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
یکشنبه 1399/11/19 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته عمران و نقشه برداری،کاردانی ساختمان،کاردانی نقشه برداری، کارشناسی دوخت و پوشاک،کارشناسی پیوسته طراحی لباس، کاردانی دوخت، کارشناسی علوم ورزشی، کاردانی و کارشناسی نقاشی، کارشناسی ارشد کامپیوتر(نرم‏افزار و هوش مصنوعی)،کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی 
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
دوشنبه 1399/11/20 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل مهندسی پزشکی، کارشناسی پیوسته روانشناسی،کارشناسی پیوسته مشاوره، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ارشد عمران( سازه و ساخت) ،کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
سه شنبه 1399/11/21 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی پیوسته کامپیوتر،کاردانی کامپیوتر، کاردانی حسابداری، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی ارشد ارتباط‏تصویری و برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد مدیریت شهری
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
چهارشنبه 1399/11/22 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق، کارشناسی حقوق، کاردانی نقشه کشی وکاردانی معماری ، کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی،کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
پنجشنبه 139911/23 7:30 - 24 مهر و بهمن 96 و ماقبل کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی مدیریت مالی و مدیریت بانکداری، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد معماری و معماری داخلی، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت(معماری)
8:30 - 24 مهر و بهمن 97
9:30 - 24 مهر و بهمن 98
10:30 - 24 مهر 99
آغاز ترم تحصیلی 1399/11/25 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف و اضافه 1399/12/2 8:30 - 24 ورودی های 96 و ماقبل
1399/12/3 8:30 - 24 ورودی های 97
1399/12/4 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 98
1399/12/5 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 98 و کلیه ارشدها
1399/12/6 8:30 - 24 ورودی مهر 99
پایان کلاسها پیش از نوروز 1399/12/28 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
شروع کلاسها پس از نوروز 1400/1/14 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
امتحانات میان ترم 1400/2/11 لغایت 1400/3/7 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
حذف نهایی 1400/3/17 لغایت 1400/3/27 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
ارزشیابی اساتید 1400/2/27 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
پایان ترم تحصیلی 1400/3/27 _ _ کلیه رشته ها کلیه مقاطع
 امتحانات نهایی 1400/3/29         لغایت          1400/4/31
آخرین مهلت تحویل  کارآموزی 1400/5/15 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می‏گردد.
آخرین مهلت تحویل پروژه 1400/5/30 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می‏گردد.