موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ارتباط با ما
ساختمان مرکزی : شیراز، میدان معلم، ایمان شمالی، روبروی بانک سپه
ساختمان آموزشی : شیراز، فرهنگ شهر، انتهای کوچه 31، نبش تاکستان 14
تلفن : 36987 (071)
دورنویس : 36300853 (071)
پست الکترونیکی : info@apadana.ac.ir