موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
کیمیا بازرگان
کیمیا بازرگان
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دکتری