موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
فیروزه یزدانپناه
فیروزه یزدانپناه
مرتبه علمی : مربی آموزشیارک
رشته تحصیلی : زبان وادبیات فارسی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد