موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
علی عبداله زاده
علی عبداله زاده
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد