موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
علی متوسل
علی متوسل
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد