موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
قاسم زارع
قاسم زارع
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
بخش : علوم انسانی
مدرک تحصیلی : دکتری