موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
پیام فرهادی
پیام فرهادی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا