موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
نیلوفر هاشمی
نیلوفر هاشمی
مرتبه علمی : مربی
رشته تحصیلی : معماری
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترا