موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
عبدالرضا پاک شیر
عبدالرضا پاک شیر
مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا وبرنامه ریزی
بخش : هنر و معماری
مدرک تحصیلی : دکتری