موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
مهدی ایزدی
مهدی ایزدی
مرتبه علمی : مربی آموزشیار
رشته تحصیلی : سیستم اطلاعات جغرافی
بخش : فنی مهندسی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد