موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
معرفی اعضا - معاونت پژوهشی
دکتر محمد محسن مشکسار
معاونت پژوهشی
تلفن داخلی: 071-36987-188
پست الکترونیک:
عباس ثابت
مدیر پژوهشی
تلفن داخلی: 071-36987-188
پست الکترونیک:
محمد علی پژمان فرد جهرمی
کارشناس پژوهشی
تلفن داخلی: 071-36987-123
پست الکترونیک: