موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
معرفی اعضا - ریاست
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
ریاست مؤسسه
تلفن داخلی: 07136987
پست الکترونیک: