موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
معرفی اعضا - معاونت فرهنگی
امین محمودزاده
تلفن داخلی: 206-36987-071
پست الکترونیک:
قاسم کشاورزی
مدیر فرهنگی و امور دانشجویی- مدیر انتشارات نیارش
تلفن داخلی: 071-36987-119
پست الکترونیک: