موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
جداول شهریه

جدول شهریه سال تحصیلی99-98

شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
شهریه دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته
شهریه متغیر برای هر واحد درسی(ریال)
شهریه ثابت هر نیمسال(ریال)
گروه آموزشی
عنوان دانشگاه
اصلی و تخصصی(نظری)
پایه (نظری)
عمومی
1,000,650
360,150
439,950
360,150
5900000
مهندسی
آپادانا
1,144,600
342,200
434,240
413,000
5000000
علوم انسانی
آپادانا
1,000,650
360,150
439,950
360,150
5000000
سایرگروه ها
آپادانا


شهریه هر واحد پایان نامه(ریال)
شهریه متغییر(ریال)
شهریه ثابت هر نیمسال(ریال)
گروه آموزشی
عنوان دانشگاه
آزمایشگاهی و کارگاهی
نظری
عملی
نظری
5,509,650
4,416,000
8,900,000
تحصیلات تکمیلی
آپادانا

جدول شهریه سال تحصیلی98-97

 • شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی شهریه دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه متغیر برای هر واحد درسی(ریال) شهریه ثابت هر نیمسال(ریال) گروه آموزشی عنوان دانشگاه
  اصلی و تخصصی (نظری) پایه (نظری) عمومی
  953000 343000 419000 343000 229000 5210000 مهندسی آپادانا
  970000 290000 368000 350000 233000 4410000 علوم انسانی آپادانا
  953000 343000 419000 343000 229000 4465000 سایر گروه ها آپادانا
 • شهریه هر واحد پایان نامه(ریال) شهریه متغییر(ریال) شهریه ثابت هر نیمسال(ریال) گروه آموزشی عنوان دانشگاه
  آزمایشگاهی و کارگاهی نظری عملی نظری
  4791000 3840000 2154000 1436000 7680000 تحصیلات تکمیلی آپادانا

جدول شهریه سال تحصیلی97-96

 • شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی شهریه دروس عملی و آزمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه متغیر برای هر واحد درسی(ریال) شهریه ثابت هر نیمسال(ریال) گروه آموزشی عنوان دانشگاه
  اصلی و تخصصی (نظری) پایه (نظری) عمومی
  866250 311850 381150 311850 207900 4961000 مهندسی آپادانا
  866250 259350 328650 311850 207900 3937000 علوم انسانی آپادانا
  866250 311850 381150 311850 207900 4252000 سایر گروه ها آپادانا
 • شهریه هر واحد پایان نامه(ریال) شهریه متغییر(ریال) شهریه ثابت هر نیمسال(ریال) گروه آموزشی عنوان دانشگاه
  آزمایشگاهی و کارگاهی نظری عملی نظری
  4519620 3622500 2031750 1354500 7245000 تحصیلات تکمیلی آپادانا

جداول شهریه سال تحصیلی 95-94

 • شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی شهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه متغیر برای هر واحد درسی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی گروه آموزشی نام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری) پایه (نظری) عمومی
  750000 270000 330000 270000 180000 4725000 مهندسی آپادانا
  750000 225000 285000 270000 180000 3750000 علوم انسانی آپادانا
  750000 270000 330000 270000 180000 4050000 سایر گروه ها آپادانا
  * توجه: در آزمون سراسري به غير از مقاطع كارداني و كارشناسي، مقطع دكتراي حرفه‌اي دامپزشكي در دوره شبانه دانشگاه‌ها وجود دارد *
 • شهریه هر واحد پایان نامه (ریال) شهریه متغییر هر واحد (ریال) شهریه ثابت هر نیمسال(ریال) گروه آموزشی عنوان دانشگاه
  آزمایشگاهی و کارگاهی نظری
  4304400 3450000 1290000 6900000 فنی و مهندسی آپادانا
 • شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی شهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه متغیر برای هر واحد درسی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی گروه آموزشی نام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری) پایه (نظری) عمومی
  750000 270000 330000 270000 180000 4725000 مهندسی آپادانا
  750000 225000 285000 270000 180000 3750000 علوم انسانی آپادانا
  750000 270000 330000 270000 180000 4050000 سایر گروه ها آپادانا
 • شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی شهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه متغیر برای هر واحد درسی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی گروه آموزشی نام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری) پایه (نظری) عمومی
  750000 270000 330000 270000 180000 4725000 مهندسی آپادانا
  750000 225000 285000 270000 180000 3750000 علوم انسانی آپادانا
  750000 270000 330000 270000 180000 4050000 سایر گروه ها آپادانا

جداول شهریه سال تحصیلی 96-95

 • شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی شهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه متغیر برای هر واحد درسی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی گروه آموزشی نام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری) پایه (نظری) عمومی
  825000 297000 363000 297000 198000 4961000 مهندسی آپادانا
  825000 247000 313000 297000 198000 3937000 علوم انسانی آپادانا
  825000 297000 363000 297000 198000 4252000 سایر گروه ها آپادانا
  * توجه: در آزمون سراسري به غير از مقاطع كارداني و كارشناسي، مقطع دكتراي حرفه‌اي دامپزشكي در دوره شبانه دانشگاه‌ها وجود دارد *
 • شهریه هر واحد پایان نامه (ریال) شهریه متغییر هر واحد (ریال) شهریه ثابت هر نیمسال(ریال) گروه آموزشی عنوان دانشگاه
  آزمایشگاهی و کارگاهی نظری
  4304400 3450000 1290000 7245000 تحصیلات تکمیلی آپادانا
 • شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی شهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه متغیر برای هر واحد درسی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی گروه آموزشی نام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری) پایه (نظری) عمومی
  825000 297000 363000 297000 198000 4961000 مهندسی آپادانا
  825000 247000 313000 297000 198000 3937000 علوم انسانی آپادانا
  825000 297000 363000 297000 198000 4252000 سایر گروه ها آپادانا
 • شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی شهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفته شهریه متغیر برای هر واحد درسی شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی گروه آموزشی نام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری) پایه (نظری) عمومی
  825000 297000 363000 297000 198000 4961000 مهندسی آپادانا
  825000 247000 313000 297000 198000 3937000 علوم انسانی آپادانا
  825000 297000 363000 297000 198000 4252000 سایر گروه ها آپادانا