موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
هیئت موسس
دکتر محمد محسن مشکسار
مرتبه علمی: استاد تمام
پست الکترونیک:
دکتر محمدحسین شریعت
مرتبه علمی: استاد تمام
پست الکترونیک:
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
مرتبه علمی: استاد تمام
پست الکترونیک:
دکتر محمد علی آبادی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
دکتر رامین ابراهیمی
مرتبه علمی: استاد تمام
پست الکترونیک:
دکتر حمید رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
دکتر بهمن فیزابی
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
دکتر مرتضی حق شناس
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: