موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
ازدید از کارخانه جوش و اتصالات اسکلت فلزی
  • بازدید از کارخانه جوش و اتصالات اسکلت فلزی واقع در شهرک صنعتی شیراز در تاریخ ۵ خرداد ۹۷ با حضور  اعضای انجمن معماری چارسو و دانشجویان عمران.

    1397/05/06-08:34:02