موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
کارگاه مقاله نویسی سرکار خانم دکتر منصوری زاده
  • در این کارگاهها دانشجویان با اصول روش تحقیق ساختار مقاله های علمی، روش نوشتن بخش های مختلف مقاله، نحوه استفاده صحیح از منابع موجود و همچنین مهارتهای منبع نویسی آشنا شدند.

    1397/05/01-08:31:31