موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
نمایشگاه تخصصی لباس فرم هتل
  • این نمایشگاه به همت انجمن علمی طراحی پوشاک آپادانا با هدف ارائه دستاوردهای گروه پوشاک برگزار گردید.

    1395/12/16-08:31:24