موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بازدید دانشجویان ارشد گرافیک از چاپخانه
  •  دانشجویان رشته کارشناسی ارشد گرافیک موسسه آموزش عالی آپادانا جهت آشنایی عملی با مفاهیم درس پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ بازدیدی از یکی از چاپخانه های شیراز به عمل آوردند. این بازدید  روز پنج شنبه مورخ 97/03/03  برگزار شده و آقای مرادی مدرس درس مربوطه  دانشجویان را همراهی نمودند.

    1397/03/11-12:52:19