موسسه آموزش عالی آپادانا

غیر دولتی - غیر انتفاعی
بازدید دانشجویان مهندسی عمران و معماری از شهرک صنعتی
  •  دانشجویان رشته های عمران و معماری موسسه آموزش عالی آپادانا جهت آشنایی عملی با مفاهیم درس تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه بازدیدی از یکی از واحدهای شهرک صنعتی به عمل آوردند. این بازدید  روز شنبه مورخ 97/03/05  برگزار شده و آقای مهندس بنان مدیر گروه کارشناسی پیوسته مهندسی عمران و خانم دکتر پایدار مدرس درس تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه  دانشجویان را همراهی نمودند.

    1397/03/06-10:39:30