ماده 1 : اخذ درس پایان نامه تنها در صورتی مجاز است که دانشجو تمامی دروس خود را گذرانده باشد. در موارد استثنایی تصمیم گیری با شورای آموزشی است.

ماده 2 : استاد و یا اساتید راهنما بر اساس اولویت های پیشنهادی دانشجو و با تصویب شورای گروه و تایید نهایی تحصیلات تکمیلی موسسه انتخاب می گردند. لازم است اساتید راهنما دارای مدرک دکتری یا رتبه استادیاری باشند.

تبصره 1: لازم است دانشجو تا قبل از شروع نیمسال سوم، فرم شماره (1) را تکمیل و به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارایه دهد.

تبصره 2: در صورتی که دانشجو تمایل داشته باشد با فردی به غیر از افراد معرفی شده گروه درس پایان نامه را اخذ کند لازم است نام و سوابق وی را به تحصیلات تکمیلی تحویل داده (فرم شماره 2) و قبل از هر گونه اقدام مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی را اخذ نماید.

ماده 3 : استاد و یا اساتید مشاور و استاد داور با تصویب شورای گروه و تایید نهایی تحصیلات تکمیلی موسسه انتخاب می گردند.

تبصره 1: لازم است شورای گروه فرم شماره (3) را حداکثر تا زمان تصویب پیشنهادیه پایان نامه تکمیل و به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارایه نمایند.

تبصره 2: مدیریت تحصیلات تکمیلی بعد از اخذ تاییدیه معاونت آموزشی فرم را در پرونده دانشجو بایگانی می نماید.

تبصره 3: مدیریت تحصیلات تکمیلی موظف است طی اطلاعیه ای از طریق تارنمای موسسه ترکیب اعضای هیات داوران را به اطلاع دانشجویان برساند. نام استاد داور تا زمان برگزاری جلسه دفاع محرمانه باقی می ماند.

ماده 4 : تحصیلات تکمیلی موسسه موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از نهایی شدن نمرات نیمسال سوم جلسه دفاع از طرح پیشنهادی دانشجویان را برگزار نماید.

تبصره 1: دانشجویان موظف هستند قبل از برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی خود در حداقل یک جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رشته خود و در صورت عدم امکان رشته های نزدیک شرکت کند.

تبصره 2 : حضور استاد راهنما و کمیته داوران تعیین شده توسط شورای گروه، در جلسه دفاع از طرح پیشنهادی الزامی است.

تبصره 3 : تحصیلات تکمیلی موسسه بایستی نماینده خود را جهت شرکت در جلسه دفاع از طرح پیشنهادی معرفی نماید. نماینده تحصیلات تکمیلی فرم دفاع از طرح پیشنهادی کارشناسی ارشد (فرم شماره 4) را تکمیل و جهت بایگانی در پرونده دانشجو به مدیریت تحصیلات تکمیلی تحویل می دهد.

تبصره 4 : تحصیلات تکمیلی موسسه موظف است تاریخ برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی را از طریق تارنمای موسسه به اطلاع عموم دانشجویان برساند.

تبصره 5 : دانشجویان موظف هستند تا 3 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع دو نسخه از طرح پیشنهادی خود را که به صورت پشت و رو تکثیر شده و صرفا درون کاور قرار داده به همراه پاورپوینت تهیه شده و فرم تاییدیه IRANDOC و CIKA به تحصیلات تکمیلی موسسه تحویل دهند.

تبصره 6 : چنانچه هیات داوران طرح پیشنهادی را به تصویب نرساند ، دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه طرح پیشنهادی اصلاحی خود را جهت برگزاری جلسه دفاع به تحصیلات تکمیلی موسسه تحویل دهد.

تبصره 7 : در صورتی که اصلاحاتی جهت طرح پیشنهادی مطرح شود ؛ تحصیلات تکمیلی موظف است اصلاحات را صورتجلسه نموده و جهت اعمال در متن طرح پیشنهادی به استاد راهنما ارسال نماید.

تبصره 8: دانشجو موظف است ظرف حداکثر دو هفته طرح پیشنهادی خود را بعد از اعمال اصلاحات مد نظر کمیته داوران به امضای اساتید راهنما و مشاور رسانده و جهت بایگانی به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارایه کند.

ماده 6 : تحصیلات تکمیلی موسسه با هماهنگی استاد راهنما تاریخ برگزاری جلسات پیشرفت کار را در فواصل زمانی دو ماه یکبار تعیین و به اطلاع دانشجو و اساتید خواهد رساند.

تبصره 1 : در صورت عدم برگزاری هر یک از جلسات گزارش پیشرفت کار یک نمره از نمره دانشجو کسر خواهد گردید.

تبصره 2: لازم است استاد راهنما فرم گزارش پیشرفت کار (فرم شماره 5) را تکمیل و جهت بایگانی به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارایه نماید.

ماده 7 : تحصیلات تکمیلی موسسه موظف است پس از دریافت فرم شماره شش مبنی بر آمادگی دفاع از رساله که توسط استاد راهنما تایید شده است ظرف مدت یک هفته جلسه پیش دفاع را با حضور اساتید راهنما و مشاور برگزار نماید. در صورتی که کمیته نظارت بر رساله با برگزاری جلسه دفاع موافقت نمود ، تحصیلات تکمیلی موسسه ظرف مدت حداقل 14 روز و حداکثر یکماه اقدام به برگزاری جلسه دفاع می نماید. حضور اساتید راهنما و مشاور در جلسه پیش دفاع لازم است.

ماده 8 : تحصیلات تکمیلی موسسه موظف است نماینده خود را جهت شرکت در جلسه دفاع انتخاب و معرفی نماید و حداقل 14 روز قبل از برگزاری جلسه دفاع متن پایان نامه را همراه با یک نامه رسمی برای وی و داور ارسال کند.

ماده 9 : مدیریت تحصیلات تکمیلی موظف است قبل از برگزاری جلسه دفاع فرم گزارش خلاصه پرونده را جهت ارایه به کمیته پایان نامه در روز دفاع تنظیم نماید.

ماده 10 : دانشجو موظف به استخراج یک مقاله ی علمی از پایان نامه خود می باشد. در صورتی که مقاله مزبور تا روز دفاع پذیرش نشده باشد یک نمره از نمره دانشجو کسر می گردد. نمره متعلق به مقاله بر اساس نظر کمیته داوران به دانشجو تعلق می گیرد.

تبصره 1: در صورت درخواست دانشجو مدیریت تحصیلات تکمیلی مجاز است تا حداکثر سه ماه ثبت نمره را برای ارایه پذیرش مقاله به تاخیر بیندازد.

تبصره 2: نام دانشجو بایستی به عنوان نویسنده اول، نام استاد راهنمای اول به عنوان نویسنده دوم و نویسنده مسوول، نام استاد راهنمای دوم (در صورت وجود) به عنوان نویسنده سوم در مقاله درج شود. درج نام استاد مشاور در مقاله منوط به تایید استاد راهنما است.

 1. دشته1
 2. دسته2
 3. دسته 3
 • موارد تحویل موقت پروژه معماری
  Written by

  تحویل موقت کارشناسی ناپیوسته و پیوسته معماری

  دوشنبه 25 مرداد ماه

  موارد تحویل:

  -آلبوم نقشه های معماری شامل: ( در مقیاس مناسب مورد تایید استاد محترم راهنما در قطع 70*50)

  -پلان موقعیت

  -پلان محوطه

  -پلان طبقات

  -برش ها

  -نماهای اصلی

  -معرفی سه بعدی طرح ( ماکت یا 3D)

  -رساله ی صحافی شده

  فرم شماره 3 (بدون امضا و دارای مشخصات کامل دانشجو)

  ساعت تحویل :19_14

  نکته:فرم شماره3 در صورت تایید تحویل توسط استاد راهنما در همان روز امضا می گردد.

  Written on شنبه, 23 مرداد 1395 00:00 in اخبار و اطلاعیه ها Read 1735 times
 • موارد تحویل موقت پروژه معماری
  Written by

  تحویل موقت کارشناسی ناپیوسته و پیوسته معماری

  دوشنبه 25 مرداد ماه

  موارد تحویل:

  -آلبوم نقشه های معماری شامل: ( در مقیاس مناسب مورد تایید استاد محترم راهنما در قطع 70*50)

  -پلان موقعیت

  -پلان محوطه

  -پلان طبقات

  -برش ها

  -نماهای اصلی

  -معرفی سه بعدی طرح ( ماکت یا 3D)

  -رساله ی صحافی شده

  فرم شماره 3 (بدون امضا و دارای مشخصات کامل دانشجو)

  ساعت تحویل :19_14

  نکته:فرم شماره3 در صورت تایید تحویل توسط استاد راهنما در همان روز امضا می گردد.

  Written on شنبه, 23 مرداد 1395 00:00 in اخبار و اطلاعیه ها Read 1809 times
 • تاریخ دفاعیه دانشجویان رشته کامپیوتر
  Written by

  قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

  زمان دفاع دانشجویان رشته کامپیوتر روز چهارشنبه 95/5/27 راس ساعت 9 می باشد.این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

  Written on شنبه, 23 مرداد 1395 00:00 in اخبار و اطلاعیه ها Read 1751 times
 • جلسه توجیهی پروژه فولاد و پروژه بتن دانشجویان عمران
  Written by

  جلسه توجیهی پروژه بتن و پروژه فولاد دانشجویان عمران اعم از پیوسته و ناپیوسته روز سه شنبه 95/5/19 ساعت 16 الی 18 در کلاس 1207 برگزار می گردد.

  حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

  Written on شنبه, 16 مرداد 1395 00:00 in اخبار و اطلاعیه ها Read 1812 times
 • تحویل مقاله درس روانشناسی محیط دکتر اسدپور
  Written by

  به اطلاع دانشجویاى رشته معماری مقطع کارشناسی ارشد می رساند مهلت تحویل مقاله درس روانشناسی محیط دکتر اسدپور تا تاریخ 95/05/27 می باشد و دانشجویان می بایست مقالات خود را به آدرس ایمیل دکتر اسدپور ارسال نمایند .

  Written on شنبه, 16 مرداد 1395 00:00 in اخبار و اطلاعیه ها Read 1929 times
next
prev

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع