اعضاي هيئت امنا موسسه که با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری شروع به کار نموده اند :
مهندس هادی پژوهش جهرمی  (نماینده استانداری فارس)
دکتر احمد عریان (نماینده وزارت علوم)
دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی (رئیس هیئت امنا)
دکتر محمد حسین شریعت (دبیر هیئت امنا)
دکتر محمد محسن مشکسار (عضو هیئت امنا)
دکتر محمد ابراهیم بحرالعلوم (عضو هیئت امنا)
دکتر ابراهیم فرجاه (عضو هیئت امنا)
دکتر ابوالقاسم دهقان بنارکی (عضو هیئت امنا)
دکتر مرتضی حق شناس (عضو هیئت امنا)

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع