برنامه زمانبندی آموزشی که شامل موارد انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، شروع و پایان کلاس ها و برنامه امتحانات است تقویم آموزشی نامیده می شود.

تقویم آموزشی موسسه در ابتدای هر سال تحصیلی تدوین و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.لازم است دانشجویان عزیز به تاریخ های مندرج درتقویم بخصوص آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دقت لازم را بنمایید. عدم ارائه پروژه تا تاریخ معین در هر ترم سبب تمدید آن در نیمسال بعدی در صورت موافقت شورای آموزشی موسسه خواهد بود و عدم ارائه کارآموزی تا تاریخ معین شده سبب اعلام مردودی میگردد .

لطفا جهت مشاهده تقویم آموزشی هر نیم سال تحصیلی، بر روی هر تب کلیک نمایید.

 • تقویم کلی سال تحصیلی 97-96

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  97-96
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد از روز یک شنبه مورخ 96/06/19 لغایت روز پنج شنبه 96/06/23
  آغاز ترم تحصیلی 96/06/25
  پایان ترم تحصیلی 96/10/14
  امتحانات نهایی از روز جمعه مورخ 96/10/15 لغایت روز شنبه 96/10/30
  تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  97-96
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد از روز یک شنبه مورخ 96/11/15 لغایت روز پنج شنبه 96/11/19
  آغاز ترم تحصیلی 96/11/21
  پایان کلاسها پیش از نوروز 96/12/25
  پایان ترم تحصیلی 97/03/24
  امتحانات نهایی از 97/03/25 لغایت 97/04/09
  تقویم آموزشی  تابستان سال تحصیلی  97-96
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد از  97/04/19 لغایت 97/04/21
  آغاز ترم تحصیلی 97/04/23
  پایان ترم تحصیلی 97/05/26
  امتحانات نهایی از 97/05/27  لغایت 97/06/01

 • تقویم تفصیلی نیم سال اول سال 97-96

  عنوان

  تاریخ

  ساعت

  ورودی

  رشته

  مقطع

  انتخاب واحد

   

  یک شنبه 96/06/19

  8:30 - 24

  مهر و بهمن 92 و ماقبل

  کارشناسی پیوسته نقاشی، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی پیوسته مدیریت، کارشناسی پیوسته حسابداری، ارشد برنامه ریزی شهری

  10 - 24

  مهر و بهمن 93

  11:30 - 24

  مهر و بهمن 94

  13 - 24

  مهر و بهمن 95

  دوشنبه 96/06/20

  8:30 - 24

  مهر و بهمن 92 و ماقبل

  کاردانی ساختمان، کاردانی نقشه کشی و معماری، کاردانی کامپیوتر، کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دوخت، کارشناسی ناپیوسته پوشاک، ارشد معماری و معماری داخلی

  10 - 24

  مهر و بهمن 93

  11:30 - 24

  مهر و بهمن 94

  13 - 24

  مهر و بهمن 95

  سه شنبه 96/06/21

  8:30 - 24

  مهر و بهمن 93 و ماقبل

  کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ( سخت افزار، نرم افزار)، کارشناسی ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری، کاردانی نقشه برداری، کارشناسی ناپیوسته برق، ارشد کامپیوتر

  10 - 24

  مهر و بهمن 94

  11:30 - 24

  مهر 95

  13 - 24

  بهمن 95

  چهارشنبه 96/06/22

  8:30 - 24

  مهر و بهمن 93 و ماقبل

  کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی ناپیوسته عمران، کارشناسی ناپیوسته حسابداری، کاردانی حسابداری، ارشد عمران

  10 - 24

  مهر و بهمن 94

  11:30 - 24

  مهر 95

  13 - 24

  بهمن 95

  پنج شنبه 96/06/23

  8:30 - 24

  مهر و بهمن 93 و ماقبل

  کاردانی گرافیک و نقاشی، کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی پیوسته شهرسازی،كارشناسي پيوسته كامپيوتر، ارشد طراحی پارچه و لباس

  10 - 24

  مهر و بهمن 94

  11:30 - 24

  مهر 95

  13 - 24

  بهمن 95

  آغاز ترم تحصیلی

  شنبه 96/06/25

  _

  _

  کلیه رشته ها

  کلیه مقاطع

  حذف و اضافه

  96/07/01

  8:30 - 24

  ورودی 93 و ماقبل

  96/07/02

  8:30 - 24

  کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 94

  96/07/03

  8:30 - 24

  کارشناسی ناپیوسته 94

  96/07/04

  8:30 - 24

  کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 95

  96/07/05

  8:30 - 24

  کارشناسی ناپیوسته 95 و کلیه ارشد ها

  امتحانات میان ترم

  _

  _

  کلیه رشته ها

  کلیه مقاطع

  حذف نهایی

  از 96/09/25 تا 96/09/30

  _

  _

  کلیه رشته ها

  کلیه مقاطع

  ارزشیابی اساتید

  _

  _

  کلیه رشته ها

  کلیه مقاطع

  پایان ترم تحصیلی

  96/10/14

  _

  _

  کلیه رشته ها

  کلیه مقاطع

   امتحانات نهایی

  جمعه 96/10/15 تا شنبه 96/10/30

  آخرین مهلت تحویل پروژه

  96/11/05

  عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می‏گردد.

  آخرین مهلت تحویل  کارآموزی

  97/02/01

  عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می‏گردد.

 • تقویم تفصیلی نیمسال دوم سال 97-96

  عنوانتاریخساعتورودیرشته و مقطع
  انتخاب واحد یک شنبه 96/11/15 8:30 - 24 مهر و بهمن 93 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر ( سخت افزار، نرم افزار)، کارشناسی ناپیوسته شهرسازی، کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری، کاردانی نقشه برداری، کارشناسی ناپیوسته برق، کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی و بازرگانی و ارشد کامپیوتر
  10 - 24 مهر و بهمن 94
  11:30 - 24 مهر و بهمن 95
  13 - 24 مهر 96
  دوشنبه 96/11/16 8:30 - 24 مهر و بهمن 93 و ماقبل کارشناسی ناپیوسته معماری و مرمت، کارشناسی ناپیوسته عمران، کارشناسی ناپیوسته حسابداری، کاردانی حسابداری، ارشد عمران (سازه و ساخت)
  10 - 24 مهر و بهمن 94
  11:30 - 24 مهر و بهمن 95
  13 - 24 مهر 96
  سه شنبه 96/11/17 8:30 - 24 مهر و بهمن 93 و ماقبل کاردانی گرافیک و نقاشی، کارشناسی پیوسته عمران، کارشناسی پیوسته صنایع، کارشناسی پیوسته معماری، کارشناسی پیوسته شهرسازی، ارشد طراحی پارچه و لباس و ارشد MBA
  10 - 24 مهر و بهمن 94 
  11:30 - 24 مهر و بهمن 95
  13 - 24 مهر 96
  چهارشنبه 96/11/18 8:30 - 24 مهر و بهمن 93 و ماقبل کارشناسی پیوسته نقاشی، کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری، کارشناسی پیوسته حسابداری، کارشناسی پیوسته حقوق، کارشناسی پیوسته کامپیوتر و ارشد برنامه ریزی شهری و ارتباط تصویری
  10 - 24 مهر و بهمن 94 
  11:30 - 24 مهر و بهمن 95
  13 - 24 مهر 96
  پنج شنبه 96/11/19 8:30 - 24 مهر و بهمن 93 و ماقبل کاردانی ساختمان، کاردانی نقشه کشی و معماری، کاردانی کامپیوتر، کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دوخت، کارشناسی ناپیوسته پوشاک، کارشناسی پیوسته روانشناسی و ارشد معماری معماری و معماری داخلی
  10 - 24 مهر و بهمن 94
  11:30 - 24 مهر و بهمن 95
  13 - 24 مهر 96
  آغاز ترم تحصیلی 96/11/21 _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
  حذف و اضافه 96/11/28 8:30 - 24 ورودی های 94 و ماقبل
  96/11/29 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 95
  96/11/30 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته 95
  96/12/02 8:30 - 24 کارشناسی پیوسته و کاردانی ورودی 96
  96/12/03 8:30 - 24 کارشناسی ناپیوسته ورودی 96 و کلیه ارشدها
  امتحانات میان ترم   _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
  حذف نهایی از 97/03/05 تا 97/03/10 _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
  ارزشیابی اساتید   _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
  پایان ترم تحصیلی 97/03/24 _   کلیه رشته ها کلیه مقاطع
   امتحانات نهایی از 97/03/25 لغایت 97/04/09
  آخرین مهلت تحویل  کارآموزی 97/05/01 عدم تحویل کارآموزی تا تاریخ مقرر، منجر به اعلام مردودی می‏گردد.
  آخرین مهلت تحویل پروژه 97/05/20 عدم تحویل پروژه تا تاریخ مقرر، در صورت موافقت شورای آموزشی منجر به تمدید و پرداخت شهریه می‏گردد.

لطفا جهت مشاهده جدول شهریه، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.!

جدول شهریه  

برنامه زمانبندی مالی که شامل موارد: پرداخت شهریه آموزشی علی الحساب ابتدای هر ترم تحصیلی ، تسویه حساب قبل از امتحانات پایان ترم و پرداخت شهریه فرهنگی می باشد تقویم مالی نامیده می شود.

تقویم مالی موسسه در ابتدای هر سال تحصیلی تدوین و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.لازم است دانشجویان عزیز به تاریخ های مندرج درتقویم آموزشی بخصوص آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه دقت لازم را بنمایند. عدم ارائه کارآموزی و پروژه تا تاریخ معین در هر ترم سبب تمدید آن در نیمسال بعدی و موجب پرداخت شهریه مطابق با آئین نامه مالی موسسات آموزش عالی غیر دولتی  غیر انتفاعی خواهد بود.

لطفا جهت مشاهده تقویم مالی سال تحصیلی 97-96 ، بر روی تب زیرکلیک نمایید.

 • تقویم مالی نیمسال اول تحصیلی  97-96

  تقویم مالی نیمسال اول تحصیلی  97-96
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد یک شنبه 96/6/19 لغایت  96/6/23
  مهلت واریز اینترنتی شهریه علی الحساب 15 روز قبل از تاریخ انتخاب واحد

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  مقاطع:

  کاردانی و کارشناسی

  7،000،000 ریال

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  مقطع

  کارشناسی ارشد

  10،000،000 ریال
  امتحانات پایان ترم یکشنبه 96/10/15 لغایت شنبه 96/10/30
  مهلت تسویه حساب یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم

 • تقویم مالی نیمسال دوم تحصیلی 97-96

  تقویم مالی نیمسال دوم تحصیلی  97-96
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد یک شنبه 96/11/8 لغایت  پنجشنبه  96/11/12
  مهلت واریز اینترنتی شهریه علی الحساب 15 روز قبل از تاریخ انتخاب واحد

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  مقاطع:

  کاردانی و کارشناسی

  7،000،000 ریال

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  مقطع

  کارشناسی ارشد

  10،000،000 ریال
  امتحانات پایان ترم یکشنبه 97/3/18 لغایت چهارشنبه 97/4/2
  مهلت تسویه حساب یک ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم

 • تقویم مالی تابستان سال تحصیلی 97-96

  تقویم مالی  تابستان سال تحصیلی  97-96
  عنوانتاریخ
  انتخاب واحد از 97/4/19  لغایت 97/4/21
  مهلت واریز اینترنتی شهریه علی الحساب 15 روز قبل از تاریخ انتخاب واحد

  مبلغ شهریه آموزشی علی الحساب

  کلیه مقاطع تحصیلی

  2،500،000 ریال
  امتحانات نهایی یکشنبه 97/3/18 لغایت چهارشنبه 97/4/2
  مهلت تسویه حساب 15روز قبل از شروع امتحانات پایان ترم

دانستنیهای پرداخت شهریه

 • مانده شهریه را میتوانید پس از حذف و اضافه و مشخص شدن میزان بدهکاری پرداخت نمائید.
 •  پرداخت شهریه فقط بصورت اینترنتی می باشد لذا پس از اخذ "رمز دوم" ازطریق دستگاههای خودپرداز عضو شبکه شتاب، "راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه" را از منوی مالی و اداری در سایت http://www.apadana.ac.ir دانلود و مطالعه فرمائید.

نکته انتخاب: گزینه "امورآموزشی (علی الحساب شهریه ثابت ومتغیر)" جهت پرداخت شهریه آموزشی وگزینه "امورفرهنگی" جهت پرداخت شهریه فرهنگی الزامی است و هرگونه پرداخت وجه به غیر از روش مذکور غیرقابل بازگشت می باشد.

 •  درصورت تصمیم به انصراف، مرخصی و مهمانی، قبل از هرگونه اقدام "آئین نامه های مالی" مرتبط را در سایتhttp://www.apadana.ac.ir در "منویمالی و اداری"مطالعه فرمائید.
 • دانشجویان متقاضی دریافت وام صندوق رفاه میبایست قبل از شروع هرنیمسال تحصیلی بر روی گزینه "صندوق رفاه" از منوی "مالی و اداری" در سایت http://www.apadana.ac.ir کلیک کرده، و پس از کسب اطلاعات لازم به سرکارخانم پورتویسرکانی (دفتر ریاست) مراجعه نمایند.
 •  دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران می بایست قبل از شروع هرنیمسال تحصیلی ضمن مراجعه به واحد امور مالی سرکارخانم قادری، شهریه امورفرهنگی خود را بصورت اینترنتی پرداخت نمایند.
 •   دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی میتوانند پس ازپرداخت شهریه ،پرینت تراز مالی تایید شده توسط امورمالی را به اداره مربوطه جهت دریافت شهریه خود ارائه نمایند

 

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع