• آقای علی اکبر خادمی

  عنوان رساله: مقایسه عملکردلرزه ای قاب های خمشی فولادی متوسط بهسازی شده با میراگرهای SSD و TADAS

  کارشناسی ارشد عمران-سازه

  • استاد مشاور : دکتر رضا رحمت خواه
  • استاد راهنما 1: دکتر آرش توتونچی
  • استاد راهنما 2: دکتر سید احد جنابعلی جهرمی

  چکیده رساله : 

  در طول زمان با افزایش سطح دانش انسان از مسائل پیرامونی، علم بشر دستخوش تغییر شده، که آیین نامه های معتبر طراحی ساختمان نیز از این قائده مستثنی نیستند؛ بنابراین بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای سازه ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. روش کنترل ارتعاشات و اتلاف انرژی، مقوله جدیدي در روند بهسازي سازه ها و طراحی ساختمانهاي مقاوم در برابر بارهاي لرزه ای است. یکی از روشهاي کنترل غیر فعال ارتعاشات سازه، استفاده از وسایل اتلاف انرژي یا میراگرها است. از این بین میراگرهای فلزی به دلایلی همچون عدم نیاز به تکنولوژی پیچیده ساخت، عدم حساسیت به حرارت، قابلیت بالای اتلاف انرژی و مقاومت مناسب مورد متوجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است. بدین منظور در این تحقیق، قاب خمشی با استفاده از ترکیب سیستم بادبند شورن (هشتی) و میراگرهای فلزی جاری شونده ی (تسلیمی)، افزاینده میرایی و سختی(Triangular Added Damping And Stiffness (TADAS)) و میراگر شکافدار فلزی(Steel Slit Damper (SSD)) مجهز شده و در سه حالت 3، 6 و 10 طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از نرم افزار آباکوس به منظور تحلیل استاتیکی غیر خطی استفاده شده است. با بررسی نتایج، تأثیر مطلوب این نوع میراگرها را در افزایش ظرفیت برش پایه، سختی الاستیک، انرژی جذب شده و همچنین کاهش تغییر مکان جانبی طبقات و دوره تناوبی مود اول نسبت به قاب خمشی بدون میراگر، مشاهده می گردد.

  کلمات کلیدی: قاب خمشی، میراگرTADAS ، تحلیل غیرخطی استاتیکی، آباکوس، میراگرSSD

  jahromi

 • آقای رضا اکبری

  بررسی آزمایشگاهی مقدار مقاومت فشاری بتن کاکپوزیت با افزودنخرده لاستیک و میکروسیلیس به اضافه الیاف پروپیلن در درصدهای حجمی متفاوت

  کارشناسی ارشد عمران-سازه

  • استاد مشاور : دکتر داود صفری
  • استاد راهنما 1: دکتر آرش توتونچی
  • استاد راهنما 2: دکتر محمد محسن مشکسار

  چکیده رساله : 

  در طول زمان با افزایش سطح دانش انسان از مسائل پیرامونی، علم بشر دستخوش تغییر شده، که آیین نامه های معتبر طراحی ساختمان نیز از این قائده مستثنی نیستند؛ بنابراین بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای سازه ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. روش کنترل ارتعاشات و اتلاف انرژی، مقوله جدیدي در روند بهسازي سازه ها و طراحی ساختمانهاي مقاوم در برابر بارهاي لرزه ای است. یکی از روشهاي کنترل غیر فعال ارتعاشات سازه، استفاده از وسایل اتلاف انرژي یا میراگرها است. از این بین میراگرهای فلزی به دلایلی همچون عدم نیاز به تکنولوژی پیچیده ساخت، عدم حساسیت به حرارت، قابلیت بالای اتلاف انرژی و مقاومت مناسب مورد متوجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است. بدین منظور در این تحقیق، قاب خمشی با استفاده از ترکیب سیستم بادبند شورن (هشتی) و میراگرهای فلزی جاری شونده ی (تسلیمی)، افزاینده میرایی و سختی(Triangular Added Damping And Stiffness (TADAS)) و میراگر شکافدار فلزی(Steel Slit Damper (SSD)) مجهز شده و در سه حالت 3، 6 و 10 طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از نرم افزار آباکوس به منظور تحلیل استاتیکی غیر خطی استفاده شده است. با بررسی نتایج، تأثیر مطلوب این نوع میراگرها را در افزایش ظرفیت برش پایه، سختی الاستیک، انرژی جذب شده و همچنین کاهش تغییر مکان جانبی طبقات و دوره تناوبی مود اول نسبت به قاب خمشی بدون میراگر، مشاهده می گردد.

  کلمات کلیدی: قاب خمشی، میراگرTADAS ، تحلیل غیرخطی استاتیکی، آباکوس، میراگرSSD

  jahromi

 • آقای احمدرضا انصاری

  بهینه سازی CFRP برای محصور سازی نمونه های بتنی تحت بار محوری

  کارشناسی ارشد عمران-سازه

  • استاد مشاور : دکتر صفری
  • استاد راهنما 1: دکتر محمد محسن مشکسار
  • استاد راهنما 2: دکتر رضا رحمت خواه

  چکیده رساله : 

  در طول زمان با افزایش سطح دانش انسان از مسائل پیرامونی، علم بشر دستخوش تغییر شده، که آیین نامه های معتبر طراحی ساختمان نیز از این قائده مستثنی نیستند؛ بنابراین بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای سازه ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. روش کنترل ارتعاشات و اتلاف انرژی، مقوله جدیدي در روند بهسازي سازه ها و طراحی ساختمانهاي مقاوم در برابر بارهاي لرزه ای است. یکی از روشهاي کنترل غیر فعال ارتعاشات سازه، استفاده از وسایل اتلاف انرژي یا میراگرها است. از این بین میراگرهای فلزی به دلایلی همچون عدم نیاز به تکنولوژی پیچیده ساخت، عدم حساسیت به حرارت، قابلیت بالای اتلاف انرژی و مقاومت مناسب مورد متوجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است. بدین منظور در این تحقیق، قاب خمشی با استفاده از ترکیب سیستم بادبند شورن (هشتی) و میراگرهای فلزی جاری شونده ی (تسلیمی)، افزاینده میرایی و سختی(Triangular Added Damping And Stiffness (TADAS)) و میراگر شکافدار فلزی(Steel Slit Damper (SSD)) مجهز شده و در سه حالت 3، 6 و 10 طبقه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از نرم افزار آباکوس به منظور تحلیل استاتیکی غیر خطی استفاده شده است. با بررسی نتایج، تأثیر مطلوب این نوع میراگرها را در افزایش ظرفیت برش پایه، سختی الاستیک، انرژی جذب شده و همچنین کاهش تغییر مکان جانبی طبقات و دوره تناوبی مود اول نسبت به قاب خمشی بدون میراگر، مشاهده می گردد.

  کلمات کلیدی: قاب خمشی، میراگرTADAS ، تحلیل غیرخطی استاتیکی، آباکوس، میراگرSSD

  jahromi

 • آقای محمدجواد محمدی

  بررسی روش های تحلیل غیر خطی استاتیکی برای قاب های خمشی فولادی همراه با بادبند و مقایسه آنها با تحلیل دینامیکی غیر خطی

  کارشناسی ارشد عمران-سازه

  • استاد مشاور : دکتر رضا رحمت خواه
  • استاد راهنما 1: دکتر محمد محسن مشکسار
  • استاد راهنما 2: دکتر آرش توتونچی

  چکیده رساله : 

  امروزه بخش اعظم سازه ها با استفاده از آنالیزهای الاستیکی طراحی می شوند، اما این آنالیزها به هیج وجه تحلیل شفافی از وضعیت سازه در هنگام وقوع زلزله را در اختیار طراح قرار نمی دهد و امکان دارد در زمان وقوع زلزله این سازه¬ها در معرض نیروها و جابجایی های بزرگتر از ظرفیت اعضایشان قرار گیرند که می تواند باعث انهدام بخشی از سازه و یا حتی تمام سازه شود. استفاده از آنالیز دینامیکی غیرخطی روشی مناسب با پیچیدگی زیاد در مدل سازی می باشد. برداشت و تفسیر نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی وقت گیر بوده و به همین علت استفاده از این روش برای مهندسین غیر جذاب است. لذا تلاش هایی جهت یافتن روش هایی ساده و سریع برای تخمین زدن از وضعیت سازه در هنگام وقوع زلزله آغاز شده که به ابداع و توسعه روش های آنالیز استاتیکی غیرخطی ختم شد. در این پایان نامه چهار مدل ساختمان با سیستم دوگانه قاب خمشی و بادبند با تعداد 3، 5 ، 8 و 10 طبقه بر اساس آیین نامه 2800 ایران در نرم افزار SAP2000 تحلیل و طراحی شده و سپس تحت سه روش تحلیل استاتیکی غیر خطی شامل طیف ظرفیت، ضرایب و N2 قرار گرفتند. در ادامه مجموعه¬ای از هفت رکورد زلزله مطابق با آیین نامه 2800 ایران برای تحلیل تاریخچه زمانی دینامیکی غیر خطی به کار رفته است. ارزیابی¬ها، مبتنی بر مقایسه تقاضای جابجایی هدف و جابجایی نسبی طبقات صورت گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد روش های استاتیکی غیر خطی دارای خطا هستند ولی تا حدودی انطباق با روش دینامیکی غیر خطی دارند. در ساختمان¬ها عملکرد این روش ها بسیار مناسب بوده. اما با افزایش ارتفاع، میزان خطا ها افزایش می یابد. روش طیف ظرفیت در مقایسه با سایر روش ها عملکرد بهتری نسبت به بقیه از خود نشان¬می¬دهد.

  jahromi

 • آقای حسین ملک زاده

  مقايسه عملكرد قابهاي فولادي با مهار بند همگرا و واگرا در برابر خرابي پيش رونده

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

  • استاد مشاور : دکتر علیرضا اسکندری نژاد
  • استاد راهنما 1: دکتر داود صفری
  • استاد راهنما 2: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی

  چکیده رساله : 

  خرابی پیشرونده، با حذف ظرفیت باربری موضعی قسمت کوچکی از سازه شروع می شود و در ادامه خرابی هایی در المان های سازه بوجود می آید که به طور مستقیم تحت تاثیر خرابی موضعی اولیه نمی باشند. این خرابی های متوالی ممکن است در کل سازه یا سطح وسیعی از آن گسترش پیدا کند. در این تحقیق عملکرد قاب های فولادی با مهاربند همگرا و واگرا در برابر خرابی پیشرونده با تحلیل دینامیکی غیر خطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. قاب های مورد نظر به صورت شش طبقه در نظر گرفته شده اند، ولی برای مقایسه بیشتر قاب با مهاربند ضربدری، هفتی و واگرا با تعداد طبقات چهار و هشت نیز با استفاده از دو آیین نامه GSA 2013 و UFC 2013 برای خرابی پیشرونده بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که از بین قاب ها با مهاربند همگرا و واگرا، قاب با مهاربند ضربدری عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته است. حال آنکه قاب با مهاربند واگرا فقط نسبت به یکی از قاب ها برتری داشته و برتری آن هم فقط نسبت به قاب با مهاربند قطری بوده است، در واقع در تکمیل این مطلب باید گفت که قاب با مهاربند قطری ضعیف ترین عملکرد را در مقایسه با سایر قاب ها در برابر خرابی پیشرونده از خود نشان می دهد. در واقع باید گفت که به لحاظ عملکرد بهتر در برابر خرابی پیشرونده قاب ها با مهاربند ضربدری، هفتی و هشتی ارجحیت دارند نسبت به قاب با مهاربند واگرا و قطری.

  کلید واژه ها: خرابی پیشرونده، قاب فولادی با مهاربند همگرا و واگرا، تحلیل دینامیکی غیر خطی، آیین نامه GSA، آیین نامه UFC

  jahromi

در حال حاضر برای این ورودی فارغ التحصیلی وجود ندارد

در حال حاضر برای این ورودی فارغ التحصیلی وجود ندارد

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع