آیین نامه نحوه دریافت شهریه موسسه های آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی مصوب 94/5/5 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

دانشجوی انتقال یا منصرف از تحصیل

دانشجوی انتقال یا منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر (در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف 16 واحد و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 8 واحد نظری) را به موسسه مبداء پرداخت نماید.( ماده 4)

دانشجوی متقاضی مهمان

در صورت عدم ارائه دروس الزامی توسط موسسه مبدا و اجبار دانشجو به گذراندن دروس در موسسه دیگر، دانشجو می تواند دروس مذکور را در موسسه دیگری بگذراند. در اینحال شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال به موسسه مقصد تعلق می گیرد(ماده 8)

معرفی به استاد ( تکدرس)

استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد ( تکدرس) برابر با ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت به اضافه هزینه متغیر همان دروس توسط دانشجو می شود. (تبصره 3 ماده 9)

دانشجوی اخراجی

دریافت هر گونه وجهی، اضافه بر شهریه نیمسال های تحصیلی از دانشجوئی که برابر مقررات اخراج می شود، مجاز نیست. (ماده 10)

معادل سازی سوابق تحصیلی ( تطبیق)

در صورت درخواست دانشجو مبنی بر معادل سازی سوابق تحصیلی ( تطبیق)، وی مکلف است به ازای هر یک از واحدهای قابل قبول، 5% شهریه ثابت آن نیمسال را به موسسه پرداخت نماید. (ماده 11)

دانشجوی متقاضی حذف ترم

در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی، قبل از زمان حذف و اضافه همان نیمسال باشد، شهریه متغیر دروس، به دانشجو بازگردانده میشود اما شهریه ثابت غیر قابل برگشت است.( ماده 12)

( در صورتی که بعد از زمان حذف و اضافه صورت پذیرد ملزم به پرداخت هر دو شهریه ثابت و متغیر خواهد شد)

اخذ کارآموزی

چنانچه تعداد واحدهای درسی باقیمانده دانشجو در ترم آخر، اعم از پایان نامه، کارآموزی یا پروژه ، حداکثر 6 واحد باشد، دانشجو موظف است نسبت به پرداخت نصف شهریه ثابت و شهریه متغیر دروس آن ترم اقدام نماید.

اخذ و تمدید پروژه

عدم تحویل به موقع پروژه توسط دانشجو به منزله عدم حضور در امتحانات پایان ترم بوده و لذا نمره صفر لحاظ می¬شود.  درصورت اخذ پروژه، چنانچه دانشجو تا تاریخ تعیین شده توسط آموزش جهت تحویل مراجعه نکرد نمره ناتمام ثبت شده و شهریه آن معادل نصف شهریه ثابت محاسبه میگردد. در این حالت چنانچه تعداد واحدهای دانشجو با دروس دیگری به بیش از 6 واحد برسد شهریه ثابت بطور کامل و در غیر اینصورت نصف شهریه ثابت منظور میگردد.

 گفتنی است شهریه دانشجو در صورت اتمام سنوات تحصیلی مجاز (به شرط اخذ مجوز)، مطابق با تعرفه شهریه ثابت و متغیر سال تحصیلی جاری محاسبه خواهد شد.(ماده 14)

 چنانچه دانشجو در ترم تمدید هم جهت تحویل اقدام ننمود، نمره پروژه این دانشجویان در ترم اخذ و تمدید صفر منظور می¬گردد و مجددا این درس توسط دانشجو اخذ می¬گردد که مشمول شهریه ثابت و متغیر به شرح ذکر شده می¬باشد.

 اخذ مجدد پروژه تنها در مورد دانشجویان کاردانی و کارشناسی صادق است و دانشجویان کارشناسی ارشد نیازی به اخذ مجدد ندارد. لذا پایان¬نامه کارشناسی ارشد آنان تا زمانی که سنوات مجاز وجود دارد تمدید میگردد.

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع