آیین نامه نحوه دریافت شهریه موسسه های آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی مصوب 94/5/5 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 

دانشجوی انتقال یا منصرف از تحصیل

دانشجوی انتقال یا منصرف از تحصیل موظف است شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغیر (در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف 16 واحد و مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 8 واحد نظری) را به موسسه مبداء پرداخت نماید.( ماده 4)

دانشجوی متقاضی مهمان

در صورت عدم ارائه دروس الزامی توسط موسسه مبدا و اجبار دانشجو به گذراندن دروس در موسسه دیگر، دانشجو می تواند دروس مذکور را در موسسه دیگری بگذراند. در اینحال شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال به موسسه مقصد تعلق می گیرد(ماده 8)

معرفی به استاد ( تکدرس)

استفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد ( تکدرس) برابر با ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت به اضافه هزینه متغیر همان دروس توسط دانشجو می شود. (تبصره 3 ماده 9)

دانشجوی اخراجی

دریافت هر گونه وجهی، اضافه بر شهریه نیمسال های تحصیلی از دانشجوئی که برابر مقررات اخراج می شود، مجاز نیست. (ماده 10)

معادل سازی سوابق تحصیلی ( تطبیق)

در صورت درخواست دانشجو مبنی بر معادل سازی سوابق تحصیلی ( تطبیق)، وی مکلف است به ازای هر یک از واحدهای قابل قبول، 5% شهریه ثابت آن نیمسال را به موسسه پرداخت نماید. (ماده 11)

دانشجوی متقاضی حذف ترم

در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی، قبل از زمان حذف و اضافه همان نیمسال باشد، شهریه متغیر دروس، به دانشجو بازگردانده میشود اما شهریه ثابت غیر قابل برگشت است.( ماده 12)

( در صورتی که بعد از زمان حذف و اضافه صورت پذیرد ملزم به پرداخت هر دو شهریه ثابت و متغیر خواهد شد)

اخذ کارآموزی

چنانچه تعداد واحدهای درسی باقیمانده دانشجو در ترم آخر، اعم از پایان نامه، کارآموزی یا پروژه ، حداکثر 6 واحد باشد، دانشجو موظف است نسبت به پرداخت نصف شهریه ثابت و شهریه متغیر دروس آن ترم اقدام نماید.

اخذ و تمدید پروژه

عدم تحویل به موقع پروژه توسط دانشجو به منزله عدم حضور در امتحانات پایان ترم بوده و لذا نمره صفر لحاظ می¬شود.  درصورت اخذ پروژه، چنانچه دانشجو تا تاریخ تعیین شده توسط آموزش جهت تحویل مراجعه نکرد نمره ناتمام ثبت شده و شهریه آن معادل نصف شهریه ثابت محاسبه میگردد. در این حالت چنانچه تعداد واحدهای دانشجو با دروس دیگری به بیش از 6 واحد برسد شهریه ثابت بطور کامل و در غیر اینصورت نصف شهریه ثابت منظور میگردد.

 گفتنی است شهریه دانشجو در صورت اتمام سنوات تحصیلی مجاز (به شرط اخذ مجوز)، مطابق با تعرفه شهریه ثابت و متغیر سال تحصیلی جاری محاسبه خواهد شد.(ماده 14)

 چنانچه دانشجو در ترم تمدید هم جهت تحویل اقدام ننمود، نمره پروژه این دانشجویان در ترم اخذ و تمدید صفر منظور می¬گردد و مجددا این درس توسط دانشجو اخذ می¬گردد که مشمول شهریه ثابت و متغیر به شرح ذکر شده می¬باشد.

 اخذ مجدد پروژه تنها در مورد دانشجویان کاردانی و کارشناسی صادق است و دانشجویان کارشناسی ارشد نیازی به اخذ مجدد ندارد. لذا پایان¬نامه کارشناسی ارشد آنان تا زمانی که سنوات مجاز وجود دارد تمدید میگردد.

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت جنوبی، کوچه 23

07136300853