• شهریه سال تحصیلی 95-94

  شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشیشهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفتهشهریه متغیر برای هر واحد درسیشهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه آموزشینام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری)پایه (نظری)عمومی
  750000 270000 330000 270000 180000 4725000 مهندسی آپادانا
  750000 225000 285000 270000 180000 3750000 علوم انسانی آپادانا
  750000 270000 330000 270000 180000 4050000 سایر گروه ها آپادانا

  * توجه: در آزمون سراسري به غير از مقاطع كارداني و كارشناسي، مقطع دكتراي حرفه‌اي دامپزشكي در دوره شبانه دانشگاه‌ها وجود دارد *

  شهریه هر واحد پایان نامه (ریال)شهریه متغییر هر واحد (ریال)شهریه ثابت هر نیمسال(ریال)گروه آموزشیعنوان دانشگاه
  آزمایشگاهی و کارگاهینظری
  4304400 3450000 1290000 6900000 فنی و مهندسی آپادانا

  شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشیشهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفتهشهریه متغیر برای هر واحد درسیشهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه آموزشینام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری)پایه (نظری)عمومی
  750000 270000 330000 270000 180000 4725000 مهندسی آپادانا
  750000 225000 285000 270000 180000 3750000 علوم انسانی آپادانا
  750000 270000 330000 270000 180000 4050000 سایر گروه ها آپادانا

  شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشیشهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفتهشهریه متغیر برای هر واحد درسیشهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه آموزشینام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری)پایه (نظری)عمومی
  750000 270000 330000 270000 180000 4725000 مهندسی آپادانا
  750000 225000 285000 270000 180000 3750000 علوم انسانی آپادانا
  750000 270000 330000 270000 180000 4050000 سایر گروه ها آپادانا

 • شهریه سال تحصیلی 96-95

  شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشیشهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفتهشهریه متغیر برای هر واحد درسیشهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه آموزشینام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری)پایه (نظری)عمومی
  825000 297000 363000 297000 198000 4961000 مهندسی آپادانا
  825000 247000 313000 297000 198000 3937000 علوم انسانی آپادانا
  825000 297000 363000 297000 198000 4252000 سایر گروه ها آپادانا

  * توجه: در آزمون سراسري به غير از مقاطع كارداني و كارشناسي، مقطع دكتراي حرفه‌اي دامپزشكي در دوره شبانه دانشگاه‌ها وجود دارد *

  شهریه هر واحد پایان نامه (ریال)شهریه متغییر هر واحد (ریال)شهریه ثابت هر نیمسال(ریال)گروه آموزشیعنوان دانشگاه
  آزمایشگاهی و کارگاهینظری
  4304400 3450000 1290000 7245000 تحصیلات تکمیلی آپادانا

  شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشیشهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفتهشهریه متغیر برای هر واحد درسیشهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه آموزشینام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری)پایه (نظری)عمومی
  825000 297000 363000 297000 198000 4961000 مهندسی آپادانا
  825000 247000 313000 297000 198000 3937000 علوم انسانی آپادانا
  825000 297000 363000 297000 198000 4252000 سایر گروه ها آپادانا

  شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشیشهریه دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای هر ساعت اجرا در هفتهشهریه متغیر برای هر واحد درسیشهریه ثابت هر نیمسال تحصیلیگروه آموزشینام دانشگاه یا موسسه
  اصلی و تخصصی (نظری)پایه (نظری)عمومی
  825000 297000 363000 297000 198000 4961000 مهندسی آپادانا
  825000 247000 313000 297000 198000 3937000 علوم انسانی آپادانا
  825000 297000 363000 297000 198000 4252000 سایر گروه ها آپادانا

 

تماس با ما

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 

شیراز.میدان معلم.ابتدای همت شمالی، روبروی بانک سپه

(30 خط) 07136987

دسترسی های سریع